Amaç ve Hedeflerimiz
22 Şubat 2022

Amaç ve Hedefler


1-HASTA GÜVENLİĞİNİ SAĞLAMAK

– Hastanemizde hasta güvenliğini tehdit eden unsurları tespit ederek gerekli önlemlerin alınması sağlamak

2.BÖLGEDEKİ SAĞLIK HİZMETLERİNDE KALİTEYİ ARTIRMAK VE HASTA ODAKLILIĞI SAĞLAMAK

– Hastanemizde sunulan her türlü sağlık hizmetinin hasta memnuniyetini karşılayacak şekilde verilmesini sağlamak
– Sağlıkta Kalite Standartlarını eksiksiz bir şekilde etkinlik , etkililik , hasta güvenliği ve sağlıklı çalışma yaşamına odaklanan kaliteli bir uyumu artırmak

3.SAĞLIK ÇALIŞMA YAŞAMI OLUŞTURMAK VE UYGUNLUK SAĞLAMAK

– Hastanemizde sağlık hizmeti veren sağlık çalışanlarının memnuniyetlerini üst düzeyde tutmak
– İşe uygun personel istihdam etmek
– Sağlık çalışanlarının bağışıklama ve rutin muayenelerin İSG (İş Sağlığı ve Güvenliği) mevzuatı kapsamında yapılmasını sağlamak

4-PRATİK EĞİTİM İÇİN GÜÇLÜ BİR YAPI OLUŞTURMAK ,ETKİNLİK VE ETKİLİLİĞİ SAĞLAMAK

– Tüm hastane çalışanlarına eğitimi yoğunlaştırarak katılımın artırılmasını sağlamak
– Hastane çalışanlarına yönelik kişisel gelişim eğitimleri vermek
– Planlanan eğitim hedeflerini belirlenen zamanda yapılıp yapılmadığını ölçmek

5-KAYNAKLARI ETKİN KULLANARAK BÜYÜMEYİ SAĞLAMAK

– Hastanemiz hizmetleri ile ilgili reklam ve tanıtıcı faaliyetler yaparak hasta sayısını artırmak

6-HASTANE HİZMETLERİNDE ZAMANLILIĞI SAĞLAMAK

– Hastanemizde verilen randevuların muayene zaman aralığı belirlenerek verilmesini sağlamak
– Hasta şikayetlerini azaltarak memnuniyeti sağlamak
– Hastaların teşhis , tedavi ve bakım hizmetlerinin hastaların ihtiyaçlarını karşılayabilecek bir zaman aralığında sonuçlanmasını sağlamak

7-HASTA HİZMETLERİNDE HAKKANİYETİ SAĞLAMAK

– Hastaların sağlık hizmetlerinden faydalanması esnasında eşit haklarda yararlanması için mücadele vermek