Çalışan Hakları ve Güvenliği Birimi
18 Şubat 2022

ÇALIŞAN HAKLARI VE GÜVENLİĞİ BİRİMİ

06.04.2011 Tarih ve 27897 Sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan “Hasta ve Çalışan Güvenliğinin Sağlanmasına Dair Yönetmelik” ve 14.05.2012 Tarih ve 2012 / 23 Sayılı “Çalışan Güvenliğinin Sağlanmasına Dair Genelge” uyarınca;  Hastanemiz çalışanlarının  yüksek motivasyonda güvenli ortamlarda  hizmet sunumu ve güvenli bir ortam sağlanması, hizmet sunumunda kalitenin artırılması, çalışanlarımız için muhtemel risklerin belirlenmesi ve bu risklerin giderilmesi için uygun yöntem ve tekniklerin belirlenmesi ve hizmet içi eğitimler ile güvenli çalışma ortamının sürdürülebilirliğinin sağlanması amacıyla hastanemizde “Çalışan Hakları Ve Güvenliği Birimi” kurulmuştur.
Çalışan Hakları Ve Güvenliği Birimi Olarak;

1- Çalışan personelin sözlü veya yazılı şikayet, dilek ve önerilerini kabul etmek

2- Başvuruları raporlandırmak

3- Gerekli düzenleyici ve önleyici faaliyetlerin başlamasını sağlamak  ve başvuru yapanlara geri bildirimde bulunmak

4- Beyaz kod bildirimlerini takip etmek

5- Çalışan hakları ve güvenliğine yönelik gelişmeleri ve çalışmaları takip etmek

7- Aylık olarak başhekimliğe rapor sunmak

8- Şiddet gören sağlık çalışanına talep halinde psiko-sosyal destek vermek,

 Görevlerimiz arasında yer almaktadır.
BEYAZ KOD (1111)

Mesai saatleri içinde ve dışında hastane içerisinde ve bahçesinde oluşabilecek olası bir saldırı ya da taciz olaylarında (1111) aranarak güvenlik birimine Beyaz Kod verilir,
2. Buradan telsiz ile geçilen anons ile olay yerine en yakın güvenlik görevlisi yönlendirilir.
3. Eğer tek kişi olayı çözümleyemeyecek ise telsiz ile tüm kuvvetlerin olay yerine sevki uygulanır. 
4. Olaya sebebiyet veren kişi / kişiler olay yerinden uzaklaştırılır.
5. Adli olaylarda varsa hastane polisine yoksa 155 aranarak en yakın (bağlı bulunulan polis merkezine) haber verilir.
6. Hastane polisi gerekli işlemleri yapar.
7. Böyle bir durumla karşılaşan personel olay bildirim formu doldurarak Çalışan Hakları ve Güvenliği Birimine bildirir.
8. Çalışan Hakları ve Güvenliği Birimi incelemeyi yaparak gerekli mevzuatlara uygun olarak işlem yapar.

MEVZUATA GÖRE SAĞLIK ÇALIŞANININ HİZMETTEN ÇEKİLMESİ

Sağlık Bakanlığının 2012/23 Sayılı Çalışan Güvenliğinin Sağlanması Genelgesi

6) Hizmetten çekilme;

Sağlık çalışanları, sağlık hizmeti sunumu esnasında şiddete uğraması halinde, acil verilmesi gereken hizmetler hariç olmak üzere hizmetten çekilme talebinde bulunabilir.

a) Hizmetten çekilme talebi, kurum tarafından belirlenen yöneticiye sözlü veya yazılı olarak bildirilecektir.

b) Bildirim üzerine yetkili yönetici, olayı derhal değerlendirerek hizmetten çekilme talebinin uygun olup olmadığı hakkında gecikmeksizin karar verecektir.

c) Yetkili yönetici, hizmetten çekilme talebini uygun bulduğu takdirde hastanın sağlık hizmeti almasına ve tedavisinin devamına yönelik tedbirleri güvenlik tedbirleriyle birlikte alacaktır. Bu kapsamda ilgili hastanın sağlık hizmetini devam ettirecek yeni sağlık çalışanını belirleyecek, kurum içerisinde bunun mümkün olmaması halinde hastanın hizmet alabileceği başka bir sağlık kurumuna sevkini ve hizmet alımını sağlayacaktır. Bu süreç sırasında hastanın tedavisinin aksatılmamasına itina edilecektir.

 
MEVZUAT;

  1. 3359 Sayılı Sağlık Hizmetleri Temel Kanunu
  2. Hasta ve Çalışan Güvenliğinin Sağlanmasına Dair Yönetmelik
  3. İçişleri Bakanlığının 2012/22 Sayılı Sağlık Çalışanlarına Karşı İşlenen Suçların Soruşturulması Genelgesi
  4. Sağlık Bakanlığı Personeline Karşı İşlenen Suçlar Nedeniyle Yapılacak Hukuki Yardımın Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik
  5. Sağlık Bakanlığının 2012/23 Sayılı Çalışan Güvenliğinin Sağlanması Genelgesi
  6. Sağlık Bakanlığının 2016/3 Sayılı Hukuki Yardım ve Beyaz Kod Uygulaması Genelgesi
  7. İlgili Diğer Mevzuat;
Kanun

♦ 657 Sayılı Devlet Memurları Kanunu

♦ 3359 Sayılı Sağlık Hizmetleri Temel Kanunu

♦ 6331 Sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu

♦ 2559 Sayılı Polis Vazife ve Salahiyet Kanunu

♦ 5188 Sayılı Özel Güvenlik Hizmetlerine Dair Kanun


Tüzük

♦ Tıbbi Deontoloji Tüzüğü


Yönetmelik

♦Radyasyon Güvenliği Yönetmeliği

♦ Yataklı Tedavi Kurumları İşletme Yönetmeliği

♦ Hasta Hakları Yönetmeliği

♦ Özel Güvenlik Hizmetlerine Dair Kanunun Uygulanmasına İlişkin Yönetmelik


Tebliğ

♦ Yataklı Sağlık Tesislerinde Acil Servis Hizmetlerinin Uygulama

Usul ve Esasları Hakkında Tebliğ

Genelge

♦ İş yerlerinde Psikolojik Tacizin (Mobbing) Önlenmesi konulu

Başbakanlık Genelgesi (Resmi Gazete:19 Mart

2011/27879)

♦ 2014/32 Sayılı Hasta Hakları Uygulamaları Genelgesi


ÇALIŞAN HAKLARI VE GÜVENLİĞİ UYGULAMA REHBERİ.pdf


Birim Sorumlusu : Ahmet ÇEŞMECİ

Birim Telefonu    : 8038


Çalışan hakları.jpg