Rehberler
08 Mart 2022

GİRİŞ

Mecitözü İlçe Devlet Hastanesi Sağlık Hizmetleri; hasta hakları ve etik
ilkeler doğrultusunda hastanın günlük yaşam gereksinimlerinin karşılanması,
yaşam kalitesinin artırılması, hasta ve yakınlarının memnuniyetinin sağlanması
için gerekli sağlık uygulamalarını belirli bir sistem dahilinde kesintisiz aynı
nitelikte yapılmasını çalışmalarında esas alır.

Mecitözü İlçe Devlet Hastanesi ÇALIŞANLAR İÇİN UYUM
EĞİTİMİ REHBERİ, hastanemizde yeni göreve başlayan çalışanlarımızı,
hastanemizin yönetim yapısı ve işleyişi hakkında bilgilendirmek amacıyla
hazırlanmıştır. Rehber aynı zamanda, hizmet alanları, personelin yeni katılış
işlemleri, çalışma saatleri ve nöbet hizmetleri vs. bulunduğu bölümlerden
oluşmaktadır. Hazırlanan ÇALIŞANLAR İÇİN UYUM EĞİTİMİ REHBERİ’ nin
kurumumuza yeni katılan çalışanlarımızın uyum sürecinin kolaylaştırmasının
yanında hastanemizde halen görev yapan çalışanlarımıza da çalışmalarında
rehberlik edeceği düşünülmektedir. Rehber iki bölümden oluşmaktadır; Genel Uyum Eğitimi ve Bölüm Uyum Eğitimi.

HASTANEMİZE HOŞGELDİNİZ

Giriş işlemleriniz için İdari Kısımda bulunan Personel Servisine başvurunuz.
Başvuru için fotoğraf ve kimliğinizi, ilk atama veya nakil yoluyla
gelmişseniz ilgili resmi yazıları yanınızda bulundurunuz. Evraklarınızı teslim ettikten sonra burada sizinle ilgili tüm bilgileri içeren Personel Bilgi Formu’nudoldurmanız gerekmektedir.
Personel Servisi tüm personelin özlük bilgilerinin bulunduğu personel ile ilgili yazıların tebliğ edildiği,terfi, sicil raporları işlemlerinin yapıldığı, nakil, emeklilik, geçici görev
işlemlerinin takip edildiği, disiplin ve ceza ile ilgili idare tarafından açılan
soruşturmalarda gerekli işlem ve yazışmaları yaparak alınan bilgi ve
açıklamalar kapsamında ilgili mercii ve kişilere gerekli cevapların sunulduğu birimimizdir. Personel Servisinde bulunan Evrak Kayıt Birimi hastaneye gelen ve giden evrakların takibinin, başhekimlik makamına sunulan dilekçelerin takibinin yapıldığı, hastane içi genelgelerin düzenlenip otomasyon programı ile bilgisayar ortamında kaydedilip dağıtımının yapıldığı birimdir.
İzin - Rapor Birimi personelin izinlerinin düzenlenmesi, personelin almış olduğu raporlarla ilgili işlemlerin ve yazışmaların yapıldığı, izin ve rapor dönüşlerinde bu bilgilerin Sağlık Bakanlığı bünyesindeki Ç.K.Y.S’ye işlendiği birimimizdir.

KALİTE POLİTİKAMIZ ve SLOGANLARIMIZ

Hastalarımızın ve çalışanlarımızın memnuniyetini ön planda tutmaktır. Hizmet verdiğimiz bireylerin ihtiyaç ve beklentilerini karşılamaktır.
Kaynaklarımızı en iyi şekilde kullanarak, güler yüzlü, yetenekli, bilgili ve deneyimli ekiplerimizle güvenilir sağlık hizmeti vermektir.
Kalite yönetim sistemine ve yasal şartlara uyarak sistemin etkinliğini sürekli iyileştirmektir.
Misyon:
Bakanlığımız temel hedefleri doğrultusunda hastanemize ulaşan hastalarımızın, Sağlık hizmetlerinden kısa sürede, güvenli, eşit, doğru bir şekilde faydalanmasını ve memnun ayrılmasını sağlamak, sürekli iyileştirmeye ve geliştirmeye açık olmak. hasta ve çalışan güvenliği ,hasta ve çalışan memnuniyeti önceliğiyle güvenli ve güler yüzlü ve toplumun yaşam  kalitesini yükselten sağlık hizmeti sunmaktır

Vizyon:
Gelişmiş teknolojik donanımlarla ve bunları Kullanabilecek bilimsel yeterliliğe ulaşmış mutlu sağlık çalışanlarla ileri düzey sağlık hizmeti sunmak.

Çalışan ve hasta memnuniyetini ön planda tutan, çalışanları ile bütünleşmiş duyarlı hastane yönetimi oluşturmak.

Güvenlik koşulları sağlanmış temiz ortamda, hastaların ihtiyaçlarını ve beklentilerini optimum düzeyde karşılayarak, sağlık hizmetlerinde hedeflenen kaliteyi birlikte yaşamak.

Tıbbi hizmetlerdeki düzeyi, hasta ve çalışan memnuniyetini artırmaktaki kararlılığı ve bütüncül kalite anlayışı ile hizmet veren bölgenin en iyi hastanesi olmak.

Değerlerimiz:

·         Önce insan

·         İletişim

·         Güven

·         Dürüstlük

·         Duyarlılık

·         Sorumluluk

·         Takım ruhu

·         Bütüncül yaklaşım

HASTANE ORYANTASYON REHBERİ AMAÇ ve KAPSAM

AMAÇ:
Kuruma naklen tayin olan ya da açıktan atanan tüm personelin, kurum hizmet ve süreçlerini tanımasını sağlayıp, yapacağı iş ile ilgili bilgilerin ana hatları ile
öğretilerek, adaptasyon sürecinin hızlandırılması.
KAPSAM:
Kurumda yeni çalışmaya başlayan tüm personeli kapsar.
UYGULAMA:
Göreve yeni başlayan personel Personel Birimindeki işlemleri tamamladıktan
sonra Eğitim Birimine yönlendirilir.
Her meslek grubu için eğitim içerikleri ayrı ayrı planlanmıştır. Oryantasyon
eğitimi başvurudan itibaren bir hafta  içinde tamamlanır. Eğitimin sonunda eğitimi
veren ve alan personel Oryantasyon Eğitim Formunu imzalar bu formlar eğitim
biriminde arşivlenir.

TANIMLAR

GENEL UYUM EĞİTİMİ: Hastanemizde işe yeni başlayan personelimizin,
hastanemize ve görevine uyum sürecini kolaylaştırmak, hastanemizin kurum
kültürünü, genel kurallarını ve uygulamalarını aktarmak için düzenlenen
eğitimlerdir.
HASTANE TANITIMI: Hastanenin Fiziki Yapısı, Hizmet Sunulan Bölümler,
Yönetsel Yapı ve Yöneticiler, Çalışma Koşulları, İzinler, Hastaneye Ulaşım,
Hastane İletişim Bilgilerini kapsayan işe yeni başlayan çalışana hastanede göreve
başladığı hafta içinde verilen eğitimdir.
BÖLÜM U Y U M E Ğ İ T İ M İ:Hastanemizde işe yeni başlayan
personelimiz ile görevyeri değişen personelimize mesleki bazda; çalıştığı biriminin özgüllüklerini ve birim kurallarını aktarmak için düzenlenen eğitimlerdir.
UYUM EĞİTİM SORUMLUSU: Genel uyum eğitim sorumlusu eğitim
birimidir. Meslek bazında her bölümün eğitim sorumlusu belirlenmiştir.
BÖLÜM UYUM EĞİTİM SORUMLUSU: Meslek bazında her bölümün
uyum eğitim sorumlusu, o birimin idari sorumlusudur.

GENEL UYUM EĞİTİMİ
Hastanemizde işe yeni başlayan tüm çalışanlarımıza genel uyum eğitimi verilir.
İşe yeni başlayan çalışana; uyum eğitimi Eğitim Birimi tarafından göreve
başladığı ilk hafta içerisinde verilir. Katılımcılara uyum Eğitim Formu doldurulur.
Uyum eğitiminde meslek gruplarının ihtiyaçlarına göre belirlenmiş konularda
eğitim verilir. Uyum eğitim programının; planlanması, süresi, eğiticilerinin belirlenmesi ve diğer eğitim ihtiyaçlarının temin edilmesi Eğitim Biriminin görevidir.
Eğitim kayıtları Eğitim Birimi tarafından saklanır.
Uyum eğitimleri hastane bilgi yönetim sistemine kayıt edilir.

BÖLÜM UYUM EĞİTİMİ
Hastanemizde işe yeni başlayan ve görev yeri değişen personelimize Bölüm
uyum eğitimi verilir. Bölüm uyum eğitimi sorumluları tarafından takip edilir.
Bölüm uyum eğitimi sorumluları, birimlerin meslek bazında sorumluları ve
bu sorumluların yetkilendirdiği çalışanlardır.
Bölüm uyum eğitimi konularını zorunlu eğitimler dışında birimler kendi
ihtiyaçlarına göre belirler.Verilen eğitimler çalışanların Bölüm uyum eğitimi Takip Formuna kayıt edilir.Formlar Eğitim Birimi tarafından onaylanır ve birim sorumlusu tarafından saklanır.

1. KURUMA YENİ KATILAN PERSONELİN KATILIŞ İŞLEMLERİ
Katılışınızın yapılabilmesi için öncelikle Personel Şubesine başvurmanız
gerekmektedir. Çalışanlarımız bu işlemlerin ardından oryantasyon eğitimine tabi
tutulur.
2. KURUMA YENİ KATILAN PERSONELİN ORYANTASYON EĞİTİMİ
GENEL UYUM EĞİTİMİ BÖLÜM UYUM EĞİTİMİ
1. Hastanenin Genel Tanıtımı 1. Bölüm Yöneticileri Ve Çalışanları
2. Hizmet Sunulan Bölümler 2. Bölümün Faaliyetleri Ve İşleyişi
3. Organizasyon Yapısını 3. Bölümün Tanıtımı
4. Hasta Hakları 4. Enfeksiyon Kontrolü
5. Kalite Yönetim Sistemi ve HKS
Hakkında Bilgi
5. Güvenlik Raporlama Sistemi (Olay
Bildirim)
6. Hasta Güvenliği 6. Tıbbi ve İdari Protokoller
7. Çalışan Güvenliği
8. Renkli Kod Eğitimi
9. Atık Yönetimi
10.Advers Etki Bildirim
11.Organ Bağışı
12.Acil Durum ve Afet Yönetimi
13.İletişim ve İletişim Becerileri
14.Yasal Sorumluluklar ve ÖzlükHakları                                                                                                                                                              
15. KEFE (Kadın Erkek Fırsat Eşitliği)

MESLEK GRUPLARINA GÖRE EĞİTİM KONULARI

   İdari Memur, Teknisyen, Tekniker
Kalite Yönetim Sistemi ve SKS Hakkında Bilgi
Hastanenin Genel Tanıtımı (Ulaşım, İletişim, Organizasyon Yapısı, Çalışma
Koşulları ve Hizmet Sunulan Bölümler)
Enfeksiyon Kontrolü
Acil Durum ve Afet Yönetimi
Çalışan Güvenliği
Hasta Güvenliği
İletişim ve İletişim Becerileri
Bilgi İşlem Eğitimi (HBYS’ de Çalışacağı Bölüm ile İlgili Modül Eğitimi)
Hasta Hakları
Renkli Kodlar
KEFE (Kadın Erkek Fırsat Eşitliği)
Organ Bağışı
Başladığı Birim Eğitimi2) Hemşire, Ebe, Sağlık Memuru ve ATT
Kalite Yönetim Sistemi ve SKS Hakkında Bilgi
Hastanenin Genel Tanıtımı (Ulaşım, İletişim, Organizasyon Yapısı, Çalışma
Koşulları ve Hizmet Sunulan Bölümler)
Çalışan Güvenliği
Hasta Güvenliği
İletişim ve İletişim Becerileri
Bilgi İşlem Eğitimi (HBYS’ de Çalışacağı Bölüm ile İlgili Modül Eğitimi)
Yasal Sorumluluklar ve Özlük Hakları
Acil Durum ve Afet Yönetimi
Anne Sütü ve Önemi
Enfeksiyon Kontrolü
Hasta Hakları
Organ Bağışı
Renkli Kodlar
Başladığı Birim Eğitimi                                                                                                                                           
KEFE (Kadın Erkek Fırsat Eşitliği)

3) Laboratuvar, Radyoloji, Anestezi, Diyaliz ve Diğer Tıbbi Teknisyen /Tekniker
Kalite Yönetim Sistemi ve SKS Hakkında Bilgi
Hastanenin Genel Tanıtımı (Ulaşım, İletişim, Organizasyon Yapısı, Çalışma
Koşulları ve Hizmet Sunulan Bölümler)
Enfeksiyon Kontrol Eğitimi
Bilgi İşlem Eğitimi (HBYS’ de Çalışacağı Bölüm ile İlgili Modül Eğitimi)
Çalışan Güvenliği
Hasta Güvenliği
İletişim ve İletişim Becerileri
Yasal Sorumluluklar ve Özlük Hakları
Acil Durum ve Afet Yönetimi
Hasta Hakları
Organ Bağışı
Renkli Kodlar
Başladığı Birim Eğitimi                                                                                                                                       
KEFE (Kadın Erkek Fırsat Eşitliği)
4) Tıbbi Sekreter
Kalite Yönetim Sistemi ve SKS Hakkında Bilgi
Hastanenin Genel Tanıtımı (Ulaşım, İletişim, Organizasyon Yapısı, Çalışma
Koşulları ve Hizmet Sunulan Bölümler)
Enfeksiyon Kontrolü
Bilgi İşlem Eğitimi (HBYS’ de Çalışacağı Bölüm ile İlgili Modül Eğitimi)
Çalışan Güvenliği
Hasta Güvenliği
İletişim ve İletişim Becerileri
Yasal Sorumluluklar ve Özlük Hakları
Acil Durum ve Afet Yönetimi
Hasta Hakları
Organ Bağışı
Renkli Kodlar
Başladığı Birim Eğitimi                                                                                                                                                         
KEFE (Kadın Erkek Fırsat Eşitliği)                                                                               
5) Uzman Hekim, Pratisyen Hekim
Kalite Yönetim Sistemi ve SKS Hakkında Bilgi
Hastanenin Genel Tanıtımı (Ulaşım, İletişim, Organizasyon Yapısı, Çalışma
Koşulları ve Hizmet Sunulan Bölümler)
Enfeksiyon Kontrolü
Bilgi İşlem Eğitimi (HBYS’ de Çalışacağı Bölüm ile İlgili Modül Eğitimi)
Çalışan Güvenliği
Hasta Güvenliği
İletişim ve İletişim Becerileri
Yasal Sorumluluklar ve Özlük Hakları
Acil Durum ve Afet Yönetimi
Hasta Hakları
Organ Bağışı
Renkli Kodlar
Başladığı Birim Eğitimi                                                                                                                                       
KEFE (Kadın Erkek Fırsat Eşitliği)   
6) Temizlik Personeli ve Hasta Yönlendirme
Kalite Yönetim Sistemi ve SKS Hakkında Bilgi
Hastanenin Genel Tanıtımı (Ulaşım, İletişim, Organizasyon Yapısı, Çalışma
Koşulları ve Hizmet Sunulan Bölümler)
Çalışan Güvenliği
Hasta Güvenliği
İletişim ve İletişim Becerileri
Yasal Sorumluluklar ve Özlük Hakları
Acil Durum ve Afet Yönetimi
Enfeksiyon Kontrolü
Hasta Hakları
Organ Bağışı
Renkli Kodlar
Başladığı Birim Eğitimi                                                                                                                                                  
KEFE (Kadın Erkek Fırsat Eşitliği)

HASTANEMİZİN FİZİKİ YAPISI ve TARİHÇESİ

Hastane Tarihçesi:2002 yılında yapımına başlanan hastanemiz 2003 yılında hizmete açılmıştır.2003 yılında     50 yatak kapasiteli L tipi karkas bina şeklinde hizmete açılan hastanemiz şuanda 25 yatak kapasiteli olarak hizmete devam etmektedir. Arsa tapu alanı 7654 m2 olup 3470 m2 kapalı alana sahiptir. Hastanemizde yataklı servis, acil servis, laboratuvarlar, radyoloji ünitesi, doğumhane, diyaliz ünitesi, diş polikliniği ve idari bölümler ile 17.500 kişiye hizmet vermektedir.HASTANE KONUMU, YERLEŞİM PLANI VE HİZMET VEREN
BÖLÜMLERİMİZ

HASTANE YERLEŞİMİ

BODRUM KAT
Morg
Mutfak
Çamaşırhane
Kalorifer Dairesi
Depolar
1. Kat:
Hastane Yöneticiliği
Başhekimlik
İdari Mali Hizmetler Müdürlüğü
Personel Şube
Acil servis ve Müşahade Odası
Evde Bakım Hizmetleri
Danışma
Engelli Masası
Laboratuvar
Rötgen
Güvenlik
Emzirme Odası
Müşaade odaları
Evrak Kayıt
Dahiliye polk.
Hasta Kabul
Bilgi İşlem
Diş Poliklinikleri

2. kat:
Dahiliye servisi.
Aile planlaması polk.
Diyaliz ünitesi
Sterilizasyon Ünitesi

3. kat:
Eğitim ve toplantı salonu
Yemekhane
Kalite-Eğitim-Enfeksiyon-Organ Bağışı-Çalışan Hakları
Mescit(Bay-Bayan)
Eczane
Eczane Medikal-Tehlikeli Madde Depoları
Biyomedikal-Klinik Mühendislik
Ayniyat
Maaş Mutemetliği
Tahakkuk
Tıbbi Kayıt Arşiv

 
 ÇALIŞMA SAATLERİ ve İZİN
Sağlık Bakanlığı İzin Yönergesi
Yıllık İzin Süreleri Madde 12 - 657 Sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 102 nci Maddesi gereği,
hizmeti 1 yıldan 10 yıla kadar (On yıl dahil) olanlar için yirmi gün, hizmeti 10 yıldan fazla olanlar için otuz gün yıllık izin verilmektedir.

KILIK – KIYAFET
Hastanemizde görevli sağlık personeli, sekreterler ve temizlik hizmet görevlileri görevlerine uygun tanımlanmış üniforma giyerler. Diğer çalışanlarımız ise kılık kıyafet yönetmeliğine uygun olarak giyinirler.

GENEL HİZMETLER ve BİRİMLERİMİZ

KALİTE BİRİMİ:3. Kat idari koridorda bulunmaktadır. Hizmet kalitesi standartları çerçevesindeki çalışmaları yürüten birimimizdir.

MAAŞ MUTEMETLİĞİ 3. Kat İdare bölümünde bulunmaktadır.
Hastanemizde göreve başlayan personelimiz, personel servisine evraklarını teslim ettikten sonra, kurumumuzun anlaşmalı olduğu bankaya ait hesabı varsa hesap numarasını, eğer nakil yoluyla gelmişse nakil evraklarıyla beraber hesap numarasını da maaş mutemetliğine bildirmelidir. İlgili bankaya ait hesabı yoksa kendisine ait hesap açtırmalıdır. Personel evli, çocuk sahibi ise maaş mutemetliğinin vereceği Aile Yardımı Bildirimi ve Aile Durumu Bildirimi formlarını doldurması gerekmektedir.
Hastane personeli Maaş mutemetliğine yazılı dilekçe ile başvurarak maaş, döner sermaye ödemesi, asgari geçim indirimi, nöbet ve icap ücretleri ile ilgili bilgi alabilmektedir.

Maaş mutemetliği personelin tedavi ve yolluk ödemelerini, geçici görev yolluklarını, sürekli görev yolluklarını, harcırah ödemelerini yapan birimimizdir. Daha detaylı bilgi için Maaş Mutemetliği Birimimize başvurunuz.

BİLGİ İŞLEM 1. Kat

Hastane bünyesindeki tüm birimlerin kendi hizmetlerini yerine getirmeleri için ihtiyaç duydukları bilgi sistemlerini birbiriyle koordine etmek tüm kullanıcıların, gerekli yazılım ve donanım alt yapısı ile oluşturulacak ortak veri havuzundan yetki ve sorumlulukları çerçevesinde yararlanmalarını sağlamak ve uygulanmakta olan Hastane Yönetim Bilgi Sistemi kapsamında yer alan tüm bilgisayar donanımı ve yazılımının kullanım esaslarını, yetkilendirme ve arıza bakım süreçlerinin işleyişi ile ilgili ilkeleri tanımlayan birimimizdir. Hastanemizde göreve başlayan tüm Sağlık çalışanlarımız, işlemleri bittikten sonra Bilgi İşlem Birimimize gelip, hastane giriş çıkışları için Personel Tanıtım Kartı çıkartmaları ve bu kartları hastanede içerisinde çalıştıkları süre boyunca yanlarında görünür bir şekilde taşımaları gerekmektedir. Detaylı bilgi için Bilgi İşlem Birimimize başvurunuz.

PERSONEL YAZI İŞLERİ 1. Kat

Personel Yazı İşleri 1. Kat İdare bölümünde bulunmaktadır.
Hastanemizde görev yapan tüm memurların özlük ve sicil işlemleri ile ilgili çalışmaların ve maaş işlemlerinin düzenlenmesini sağlayan birimimizdir. Kongre İzin İşlemleri, Yurtdışı İzin İşlemleri, Tayin İşlemleri, Pasaport İşlemleri,Görevlendirme Yazıları, Terfi İşlemleri, Emeklilik İşlemleri, İntibak İşlemleri, Hizmet Belgesi Düzenleme, Özlük Hakları, Aylıksız İzin İşlemleri, Aday Personel İşlemleri, Personel İzin ve Rapor İşlemlerini yapan birimimizdir. Detaylı bilgi için Personel Şube Birimimize başvurunuz.

EVDE SAĞLIK HİZMETLERİ BİRİMİ 1. Kat
Evde sağlık hizmetleri biriminin görevi hastalığın teşhisini koymak olmayıp daha önce ilgili dal uzman tabiplerince konulmuş olan tanı ve planlanan tedavi çerçevesinde ve kişinin bulunduğu ev ortamında; muayene, tetkik, tahlil, tedavi, tıbbi bakım ve rehabilitasyon hizmetlerinin verilmesi, ilacın reçete edilmesindeki özel düzenlemeler saklı kalmak kaydıyla uzun süreli kullanımı sağlık raporu ile
belgelendirilen ilaçların reçete edilmesi, tıbbi cihaz ve malzeme kullanımına ilişkin raporların çıkarılmasına yardımcı olunması, hastanın ve ailesinin evde bakım sürecinde üstlenebilecekleri görevler ve hastalık ve bakım süreçleri ile ilgili bilgilendirilmesi ve hastalığı ile alakalı evde kullanımı gerektiren tıbbi cihaz ve ekipmanların doğru ve uygun koşullarda kullanılması konusunda eğitim ve
danışmanlık gibi hizmetlerin verilmesini kapsar. Lüzumu halinde ilgili dal
uzmanlarının da görüşü alınarak gerekli konsültasyonu sağlayan birimimizdir.

GÜVENLİK HİZMETLERİ 1. Kat
BEYAZ KOD TELEFON NO: 1111 (herhangi bir şiddete maruz kalma durumlarında)
MAVİ KOD TELEFON NO: 2222 (acil tıbbi müdahaleye ihtiyaç durumlarında)
PEMBE KOD TELEFON NO: 3333 (Herhangi bir çocuk kaçırılma durumunda)
KIRMIZI KOD TELEFON NO: 4444 (Herhangi bir Yangın durumunda)
Herhangi bir şiddete maruz kalındığında BEYAZ KOD UYGULAMASI
BİLDİRİM FORMU doldurularak ÇALIŞAN GÜVENLİĞİ BİRİM SORUMLUSUNA bildirilmelidir.
Detaylı bilgi için Kalite Birimlerimize başvurunuz.

AYNİYAT – AMBAR 3. Kat

İdari kat ve bodrum katta bulunmaktadır.Hastanede kullanılan demirbaşların kişilere zimmetlenmesi-takibi-devir teslim işlemleri-malzeme talep işlemleri-malzeme teslim işlemlerini yapan birimimizdir. 
                   
ARŞİV 3. Kat İdari katta bulunmaktadır. Hasta dosyalarının arşive kabulünü-kontrolünü-muhafazasını yapan birimdir.

EĞİTİM HEMŞİRELİĞİ:3. İdari katta bulunmaktadır. Hastane çalışanları için hizmet içi eğitim ve hastanemizde tedavi görmekte olan hastalarımız için bilgilendirici eğitim faaliyetlerini düzenleyen ve gerekli eğitimleri veren birimimizdir.

KONFERANS SALONU: 3. Kat Eğitim, toplantı vs. aktivitelerinin yapıldığı salonumuz.

ENFEKSİYON KONTROL HEMŞİRELİĞİ 3. Kat İdari Koridorda Enfeksiyon kontrol programı, el hijyenine uyumu arttırmak, atık yönetimi, asepsi dezenfeksiyon sterilizasyon uygulamaları, hastane temizliği, izolasyon önlemleri, uygun antibiyotik kullanımı , çalışan güvenliği ve bağışıklama, eğitim programlarını yürütmektedir.

HASTA HİZMETLERİ VE SAĞLIK OTELCİLİĞİ BİRİMİ 1. Kat
Hastanemizde Sağlık otelciliği iş tanımını ayaktan veya yatarak tedavi gören hastalarda, hastaneye giriş sürecinden başlayarak, hizmet aldıkları ve hastaneden ayrıldıkları süreye kadar mevcut imkânları kullanarak hasta beklentilerine maksimum düzeyde karşılık verebilmektir. Hastanemizde sağlık otelciliği bölümü sağlık hizmeti sunumunun otel konforunda gerçekleştirilmesini hedef almaktadır.

ORGAN VE DOKU BAĞIŞI BİRİMİ 3. Kat Organ Nakli; Vücutta görevini yapamayan bir organın yerine canlı bir vericiden veya ölüden alınan sağlam ve aynı görevi üslenecek bir organın nakledilmesi işlemidir.
Organ Bağışı; Bir kişinin hayatta iken serbest iradesi ile tıbben yaşamı sona erdikten sonra doku ve organlarının başka hastaların tedavisi için kullanılmasına izin vermesi ve bunu belgelendirmesidir.
Organ ve Doku Bağışı hakkında bilgi almak veya gönüllü olmak istiyorsanız hastanemizin Organ Bağışı Birimine başvurabilirsiniz.

HASTA İLETİŞİM BİRİMİ 1. Kat
Hastalar şikâyetlerini;

·Sağlık Bakanlığı Web Sayfası (www.saglik.gov.tr)
·ALO 184 SABİM (Sağlık Bilgi İletişim Merkezi) hattından yapabilmektedirler.
·Hasta İletişim Birimi idari koridordadır.
İletişim:4614303-8052
En temel hasta haklarından biri de hekimini seçebilme hakkıdır. Bu hakkın kullanılabilmesi için hastanelerdeki poliklinik oda sayılarının artırılması amacıyla Hastanemizde “Hekim Seçme Uygulaması” hakkı vardır.

YEMEKHANE: 3. Katta bulunmaktadır.

AFET DURUMUNDA HASTANE ACİL EYLEM PLANI
Genel hayatı etkileyecek düzeyde bir doğal afet sonrasında hastaneye gönderilen hasta ve yaralıların teşhis ve tedavisinde başarılı ve organize olmak; afet nedeni ile hastane içinde oluşabilecek panik ve kargaşayı önlemek, çıkabilecek sorunları en aza indirmek; bu planda yer alan her birimin görevlisini ve görevlerini önceden belirlemek amacı ile hastane afet planı hazırlanmıştır.

EL HİJYENİ:
Sağlık personeli ve hastalar arasında bakteri geçişini önlemek amacıyla ellerin, sabun, antimikrobiyal sabun (30-60 sn.) ile yıkanması ve alkol bazlı antiseptiklerle (10-20 sn. ) ovulmasıdır. Hastane enfeksiyonlarının
yayılımının önlenmesinde el hijyeninin önemi kanıtlanmıştır.
Hastadan hastaya mikroorganizmaların yayılımı, uygun el hijyeni ile en aza indirilebilir.
El Yıkama İşlemi Aşağıdaki Aşamalar İzlenerek Gerçekleştirilmelidir: El
hijyeni öncesinde bütün takılar (yüzük, saat, bileklik v.b) çıkarılmalıdır. Eller suyla ıslatılmalıdır.
Sabunluklardan 3-5 ml sıvı sabun alındıktan sonra, her iki elin yüzeyi, parmak araları ve başparmak, avuç içleri, sabun ve suyla iyice ovulmalı, takiben her iki elin parmak uçları, diğer avucun içerisinde ovularak su ve sabunun tüm elin iç ve dış yüzeyini kaplaması sağlanmalıdır. Bu işlem 30-60 sn. süre ile yapılmalıdır.
Akan su altında eller iyice durulanmalıdır.Tek kullanımlık kağıt havlu ile eller kurulandıktan sonra musluk kağıt havlu ile kapatılmalıdır. Temiz ellerle musluğa dokunulmamalıdır.
Ayrıca el hijyeni sağlamak için izlenecek yolar bütün lavabolarda broşürler ile tarif edilmiştir.

ATIK YÖNETİMİ
Hastanede oluşan tüm atıkların hasta, hasta yakınları, ziyaretçiler ve hastane çalışanlarının sağlığını tehdit etmeyecek şekilde toplanması, taşınması, ayrıştırılması, geçici depolanması ve kurumdan
uzaklaştırılmasıdır.Tıbbi ve Evsel atık poşetlerinin üzerine barkotla hangi servise ait olduğu yazılmalıdır.

BÖLÜM ve MESLEK BAZINDA UYUM EĞİTİMİ

UZMAN HEKİM / PRATİSYEN HEKİM
Hekimlerin genel görev, yetki ve sorumluluklarını yerine getirmekle yükümlüdür.
Tanıtım Kartı kullanılmalıdır. Tanıtım Kartı çalışma süresince takılmalıdır.
Hekimler Poliklinik çalışmalarını MHRS sistemine gönderilen aylık listeye göre yapılmaktadır.
Yatışı yapılan hastaların orderleri ilgili hekim tarafından yazılarak tedavi işlemine başlanılır. Yatan hastaların tedavileri Hasta Tabelasına günlük olarak yazılır.
İlaçların güvenli uygulanmasına yönelik; Tedavi planı hekim tarafından yazılmalı kaşelenmeli ve imzalanmalı, tedavi planı; ilacın tam adını, uygulama
zamanını, dozunu, uygulama şeklini ve veriliş süresini içermelidir.
İlaçların karışmasını önlemeye yönelik olarak ilaç isimleri kısaltılarak yazılmamalıdır.
Sözel istem: Hekimin hastanede bulunmaması vb. durumlarda hastaya uygulanacak tedavi ve işlemler için hekim - hemşire arasında gerçekleşen sözel
iletişimi ifade eder. Sözel işlem en geç 24 saat içerisinde hekim tarafından Sözel Order Formu imzalanmalı ve tedavi planına yazılmalıdır.

Hastalara uygulanan tetkik ve tedaviler sırasında, girişimsel işlemler öncesinde onam formları mutlaka hekim tarafından imzalanmalıdır.
Hastanın yanında getirdiği ilaçlar hekim tarafından kontrol edilir. Hastanın kullanması gereken ilaçlar order edilir.

Hasta ve yakınları hastanın genel durumu ve tedavi süreci hakkında hekim tarafından bilgilendirilmelidir.
Hasta dosyaları eksiksiz doldurulmalı, hekim kaşe ve imzaları tam olmalıdır.

Hastane içinde düşen tüm hastalar için düşme bildirimi yapılmalıdır. Bildirimin yapılması, birimde çalışan sağlık personelinin sorumluluğundadır. Düşme bildirimi veya hasta güvenliği için risk oluşturan nedenler ile olay bildirimleri Düşme Olayı Bildirim Formu ile Kalite Yönetim Birimine bildirilir..Hasta güvenliğini tehdit eden olaylara karşı "Güvenlik Raporlama Sistemi" kullanılmaktadır. Bu Form; İlaç Güvenliği, Transfüzyon Güvenliği ve Güvenli Cerrahi Konularını kapsamaktadır. Olay Bildirimleri Güvenlik Raporlama Sistemi Bildirim Formu ile Kalite Yönetim Birimine bildirilir.
Personel için gerekli koruyucu ekipmanlar (maske, gözlük, eldiven, önlük vb.  kullanılmalıdır.
İzolasyonu gereken hastaların işlemleri İzolasyon Önlemleri Talimatına göre yürütülür.
Delici-kesici alet yaralanma, kan ve vücut sıvıları ile temas durumunda E.K.K. Birimine başvurunuz.
Tüm personel Hasta Hakları Yönetmeliğine uygun olarak çalışmalıdır.
Hekim Seçme Hakkı: Hastaneye tanı veya tedavi amacıyla başvuran hastaların poliklinik bölümünde hizmet veren ilgili branş uzmanlarından istediğini seçebilmesini ifade eder..Hastanın kişisel bilgileri ile sağlık durumu hakkındaki bilgiler korunur.Hastanın onayı olmaksızın birinci derece yakınları dışındaki kişilerle paylaşılmaz.
Hasta taburcu edilecekse yakınları çağırılır. Hekimler tarafından epikrizi
yazılır. Bilgisayar ve tedavi defterinden hastanın çıkışı yapılır.
Hekim tarafından izinli çıkarılacak hastalar için Hasta İzin Formu hekim tarafından imzalanır. Servis hemşiresine bildirilir.
İlgili doktor hastanın yaşam bulguları ve EKG sini kontrol ederek ex durumu tespit eder. ex raporunu doldurur.

Hastanede görevli tüm personel çalışma alanı ile ilgili hizmet içi eğitim toplantılarına katılır. Göreve yeni başlayan tüm personel oryantasyon eğitimine katılmış olmalıdır.
Atık Ayrıştırılması: Evsel, tıbbi ve geri dönüşüm atıkları ayrı olarak kapalı atık kaplarında EKK tarafından hazırlanan talimatlara göre biriktirilmektedir. Kesici, delici aletler için de ayrı kapaklı toplama kapları bulunmaktadır.
Hastane Otomasyon Sisteminde Sağlıkta Kalite Standartları (SKS) ve ilgili dökümanlar yüklenmiştir. Her çalışan kendi birimiyle ilgili standartlara ve dökümanlara buradan ulaşabilmektedir.

HEMŞİRELER, EBE, SAĞLIK MEMURU ve ATT
YÖNETİCİ VE ÇALIŞMALARI

Hemşireler genel görev, yetki ve sorumluluklarını yerine getirmekle yükümlüdürler.
Bölüm bazında uyum eğitimleri birim sorumluları tarafından verilir.
Sağlıkta Kalite Standartları (SKS) kapsamında;
Çalışanlar tanıtım kartı kullanmalıdır. Tanıtım kartları çalışma süresince takılmalıdır.
Hastaya hizmet verecek olan bölüm çalışanları, hasta/hasta yakınına kendini tanıtmalıdır.
Hastanın bölüme kabulünde genel durumu değerlendirilmelidir. Hastanın genel durumu fiziksel, ruhsal ve sosyal yönden değerlendirilmelidir.
Hasta gereksinimleri doğrultusunda hemşire bakım planı düzenlenmelidir.Hemşire bakım planı hekim tedavi planı ile koordineli olmalıdır. Hemşire bakım planına;
?Hastanın bakım gereksinimleri,
?Bakım gereksinimlerine yönelik hedefler,
?Bakım gereksinimlerine yönelik uygulamalar,
?Uygulama sonuçlarının değerlendirilmesi kayıt edilmelidir.
Hemşire nöbet teslimleri:
 ·Nöbeti devreden ve devralan hemşireler arasında yapılmalı,
·Önce deskte, sonra hasta başında yapılmalı,
·Hasta bakım sürecindeki bilgileri kapsamalıdır.
Yatışı yapılan her hastada, beyaz renkli kimlik tanımlayıcı kullanılmalıdır.
Alerjik hastalarda ise sadece kırmızı renkli kimlik tanımlayıcı kullanılmalı, kimlik tanımlayıcı barkotlu olmalıdır. Barkod üzerinde; hasta adı soyadı-, protokol numarası, doğum tarihi gün/ay/yıl olarak bulunmalıdır. Tanı ve tedavi için yapılacak tüm işlemlerde hasta kimliği doğrulanmalıdır.
Yatan hastaların tedavileri Hasta Tabelasına uygun olarak yapılır.
Hastalara uygulanan tetkik ve tedaviler sırasında, girişimsel işlemler  öncesinde hasta kimlik bilgileri mutlaka doğrulanmalıdır. İşlemin yanlış hastaya uygulanmasının, kol bandı ile ilgili önlemlerin dikkate alınmamasının sorumluluğu sağlık personeline aittir.
Yatışı yapılan her hasta veya yakınına hastane kuralları, yemek saatleri, ziyaret saatleri ve kuralları, telefon kullanımı, tuvalet – banyo kullanımı, hemşire çağrı sistemi kullanımı ve hekimin günlük vizitleri konusunda bilgi verilir.
Hemşire tarafından yapılan takip ve tedaviye ilişkin bilgiler hastaya ait Hemşire Gözlem Formuna kaydedilir. Tedavisi yapılan hastanın ilaçları hemşire gözlemi ve tedavi defterine işlenir, tedaviyi yapan hemşirenin adının baş harfi soyadı açık şekilde yazılır.
Hastanın yanında getirdiği ilaçlar hekim tarafından order edilir. Hemşire tarafından miad kontrolleri yapılarak teslim alınır. Her ilaç saatinde hemşire tarafından hasta kimlik tanımlayıcılarının bulunduğu kişiye özel ilaç kaplarında uygulanır.
İlaçların güvenli uygulanmasına yönelik; Tedavi planı hekim tarafından yazılmalı kaşelenmeli ve imzalanmalı, tedavi planı; ilacın tam adını, uygulama zamanını, dozunu, uygulama şeklini ve veriliş süresini içermelidir.
İlaçların karışmasını önlemeye yönelik olarak ilaç isimleri kısaltılarak yazılmamalıdır.
Sözel İstem: Hekimin hastanede bulunmaması vb. durumlarda hastaya uygulanacak tedavi ve işlemler için hekim - hemşire arasında gerçekleşen sözel iletişimi ifade eder. Sözel istem en geç 24 saat içerisinde hekim tarafından tedavi planına yazılmalıdır.
Hastalarda ciddi ve beklenmeyen advers etkiler, Advers Etki Bildirim Formu
ile hastane Kalite Yönetim Birimine bildirilir.
Acil müdahale arabasında ve çantasında bulunan ilaçların periyodik olarak miad ve stok kontrolleri yapılır. Kullanılan ilaç ve malzemelerin yerine
müdahalenin ardından eksilen ilaç ve malzeme tamamlanır.
Bağımlılık yapan uyarıcı, uyuşturucu, yeşil ve kırmızı reçeteye tabi ilaçlar kilit altında tutulur. Mesai ve nöbet değişiminde kullanım kayıtları ile devir teslim
işlemleri düzenli olarak yapılır, nöbet teslim defterine kayıt edilir.
Laboratuvara gönderilen tüm numunelerinin üzerine numune alındığı anda barkod yapıştırılmalıdır.
Birimlerinde bulunan hasta başı test cihazları (glukometreler)belirlenen periyotlarda acil laboratuvarına gönderilerek kontrolleri yaptırılmalıdır.

Düşme riski olan hastalar için, hastanın risk düzeyine yönelik önlemler alınır. Düşme riski olan hastalar dört yapraklı yonca figürüile tanımlanmalı ve bu tanımlayıcı figür hastanın odasının giriş kapısında yada hasta yatak başında bulunmalıdır.

Hastane içinde düşen tüm hastalar için düşme bildirimi yapılmalıdır. Bildirimin yapılması, birimde çalışan sağlık personelinin sorumluluğundadır. Düşme bildirimi veya hasta güvenliği için risk oluşturan nedenler sekretere bilgi vererek
sistem üzerinden giriş yaptırmalı ve Kalite Yönetim Birimine DÜŞME OLAY BİLDİRİM FORMU ile bildirim yapılmalıdır.

Kesici delici cisim batması sonucu, kan veya vücut sıvılarının sıçramasına maruz kaldıklarında Enfeksiyon Kontrol Hemşiresine başvurmalıdır. Personel için gerekli koruyucu ekipmanlar (maske, gözlük, eldiven, önlük vb.) kullanılmalıdır.
Herhangi bir şiddete maruz kalındığında BEYAZ KOD UYGULAMASI BİLDİRİM FORMU doldurularak Çalışan Güvenliği Birimine bildirilmelidir.. Hasta güvenliğini tehdit eden olaylara karşı "Güvenlik Raporlama Sistemi" kullanılmaktadır. ilaç Güvenliği, Transfüzyon Güvenliği ve Güvenli Cerrahi Konularını kapsamaktadır. Olay Bildirimleri Güvenlik Raporlama Sistemi Bildirim Formu ile Kalite Yönetim Birimine bildirilir.

Yatan hastalara tedavi süresince eğitim verilmelidir. Bu eğitim ; Kullanacağı ilaçlar, tıbbi cihazlar, beslenmeleri, kontrol zamanı ve bakıma ilişkin dikkat edilecek hususlar, el hijyeni ve sigarayı bırakma tavsiye eğitimini kapsamalıdır.
Hastanın kişisel bilgileri ile sağlık durumu hakkındaki bilgiler korunur. Hastanın onayı olmaksızın birinci derece yakınları dışındaki kişilerle paylaşılamaz. Hasta taburcu edilecekse yakınları çağırılır. Hekimler tarafından epikrizi yazılır. Bilgisayar ve tedavi defterinden hastanın çıkışı yapılır

LABORATUVAR, RADYOLOJİ, DİYALİZ VE DİĞER TIBBİ
TEKNİSYENLER

Teknisyenler genel görev, yetki ve sorumlulukları dahilinde çalışmakla beraber, bölüm bazında uyum eğitimleri Birim Sorumluları tarafından verilir.
Tanıtım Kartı kullanılmalıdır. Tanıtım Kartı çalışma süresince takılmalıdır
Hastaya hizmet verecek olan bölüm çalışanları hasta/ hasta yakınına kendini tanıtmalıdır.
Acil müdahale arabasında ve çantasında bulunan ilaçların periyodik olarak
miad ve stok kontrolleri yapılır. Kullanılan ilaç ve malzemelerin yerine
müdahalenin ardından eksilen ilaç ve malzeme tamamlanır.
Delici-kesici alet yaralanma, kan ve vücut sıvıları ile temas durumunda E.K.K. Birimine başvurunuz.
Personel için gerekli koruyucu ekipmanlar (maske, gözlük, eldiven, önlük vb.) kullanılmalıdır.
Hastanede görevli tüm personel çalışma alanı ile ilgili hizmet içi eğitim toplantılarına katılır. Göreve yeni başlayan tüm personel oryantasyon eğitimine katılmış olmalıdır.
Laboratuvara gönderilen tüm numunelerinin üzerine numune alındığı anda barkod yapıştırılmalıdır.
Hastane içinde düşen tüm hastalar için düşme bildirimi yapılmalıdır. Bildirimin yapılması, birimde çalışan sağlık personelinin sorumluluğundadır. Düşme bildirimi veya hasta güvenliği için risk oluşturan nedenler sekretere bilgi vererek sistem üzerinden giriş yaptırmalı ve Kalite Yönetim Birimine DÜŞME OLAY BİLDİRİM FORMU ile bildirim yapılmalıdır.
Hastanın kişisel bilgileri ile sağlık durumu hakkındaki bilgiler korunur. Hastanın onayı olmaksızın birinci derece yakınları dışındaki kişilerle paylaşılmaz.
Panik değer bildirimi: Laboratuvarda saptanan kritik test sonuçları, hastanın sorumlu hekimine hemen bildirilmelidir. Bildirimlerde; bildirimi yapan kişi, bildirimi yapılan kişi, panik değer sonucu, bildirimin yapıldığı tarih ve saat kayıt altına alınmalıdır.

TIBBİ SEKETER

Personel genel görev, yetki ve sorumluluklarını yerine getirmekle yükümlüdür. Bölüm bazında uyum eğitimleri Birim Sorumluları tarafından verilir.

Tanıtım Kartı Kullanılmalıdır. Tanıtım Kartı çalışma Süresince Takılmalıdır

Hastaya hizmet verecek olan bölüm çalışanları hasta/ hasta yakınına kendini tanıtmalıdır.

Delici-kesici alet yaralanması, kan ve vücut sıvıları ile temas durumunda E.K.K. birimine başvurunuz.

Hastanede görevli tüm personel çalışma alanı ile ilgili hizmet içi eğitim toplantılarına katılır. Göreve yeni başlayan tüm personel oryantasyon eğitimine katılmış olmalıdır.

Hastane içinde düşen tüm hastalar için sistem üzerinden giriş yapmalıdır.

Tüm personel Hasta Hakları Yönetmeliğine uygun olarak çalışmalıdır.

Hastanın kişisel bilgileri ile sağlık durumu hakkındaki bilgiler korunur.
Hastanın onayı olmaksızın birinci derece yakınları dışındaki kişilerle paylaşılmaz.

TEMİZLİK PERSONELİ

Tüm Temizlik Personeli Temizlik Hizmet Alımı İşi Teknik Şartnamesine uygun çalışır.
Bölüm bazında uyum eğitimleri Birim Sorumluları tarafından verilir.
Tanıtım Kartı Kullanılmalıdır. Tanıtım Kartı çalışma Süresince Takılmalıdır
Hastaya hizmet verecek olan bölüm çalışanları hasta/ hasta yakınına kendini tanıtmalıdır.
Hastane genel eğitim ve birim hizmet içi eğitimlerine katılır.
Servis sorumlu hemşiresi ve servis hemşiresinin verdiği işleri görev ve yetki sorumlulukları çerçevesinde uygular.
Hasta yataklarının temiz kullanıma hazır olmasını sağlar.
Taburcu olan hastaların yataklarının temizliğini sağlar.
Kirli çamaşırları serviste bekletmeden çamaşırhaneye teslim defteriyle teslim eder ve aynı şekilde teslim alır.
Hastane ana binaları, ek hizmet binaları ve dış çevresinin temizlik hizmetlerini sağlamalıdır.
Belirlenen temizlik alanlarını günlük olarak temizlenmelidir.Enfeksiyon Kontrol Komitesince verilen eğitime uygun olarak temizlik yapılmalıdır.
Hizmet kontrol elemanları vardiyalı çalışır ve her biri idarece belirlenir.
Hizmet kontrol elemanı idare tarafından istenildiğinde, herhangi bir ikaza gerek kalmadan değiştirilebilir.
Temizlik personeli farklı özel kıyafette olmalıdır. Bu kıyafet idarece belirlenir.
Personel için gerekli koruyucu ekipmanlar (maske, gözlük, eldiven, önlük vb.) kullanılmalıdır.
Delici-kesici alet yaralanması, kan ve vücut sıvıları ile temas durumunda E.K.K. ‘ne başvurunuz.
Hastanın kişisel bilgileri ile sağlık durumu hakkındaki bilgiler korunur.
Atık Ayrıştırılması: Evsel, tıbbi ve geri dönüşüm atıkları ayrı olarak kapalı atık kaplarında EKK tarafından hazırlanan talimatlara göre biriktirilmektedir.
Kesici, delici aletler için de ayrı kapaklı toplama kapları bulunmaktadır.

YÖNLENDİRME PERSONELİ

Tüm Yönlendirme Personeli, Hasta ve Ziyaretçileri Yönlendirme Hizmet Alımı İşine Ait Teknik Şartnamesine uygun çalışır.
Bölüm bazında uyum eğitimleri Birim Sorumluları tarafından verilir.
Tanıtım Kartı kullanılmalıdır. Tanıtım Kartı çalışma süresince takılmalıdır.
Hastaya hizmet verecek olan bölüm çalışanları hasta/ hasta yakınına kendini tanıtmalıdır.
Hastanın kişisel bilgileri ile sağlık durumu hakkındaki bilgiler korunur.

Hastane genel eğitim ve birim hizmet içi eğitimlerine katılır.Konu ile ilgili danışma ve yönlendirme yapar.
Binaya içeriden ve dışarıdan kaynaklanabilecek her türlü hırsızlığa ve eyleme karşı dikkatli ve duyarlı olmak, şüpheli durumları Hastane İdaresine bildirmek.
Yaşlı, bakıma düşkün vs. ihtiyacı olan hastaları ya da kişileri hastane içerisinde gideceği yere kadar refakat eder.
Bulunan kayıp eşyaların Kayıp Eşya Tutanak Formunu doldurularak hastane yönetimine veya belirleyeceği birim sorumlularına teslim eder.
Çalıştığı yerin tertip düzen ve temizliğine özen gösterir.
Servis ve Birim Sorumlularının verdiği görevleri yapar, servislerdeki kan ve evrak nakillerini yapar.
Görevleri başında olan personel idarece belirlenen kıyafetleri giyer. Bu kıyafetlerin temiz, ütülü ve düzgün olmasını sağlar.
Kalite ile ilgili faaliyetlerin yürütülmesi ile Hastane idaresine destek sağlamak
Personel için gerekli koruyucu ekipmanlar (maske, gözlük, eldiven, önlük vb.) kullanılmalıdır.
Delici-kesici alet yaralanması, kan ve vücut sıvıları ile temas durumunda
E.K.K. birimine başvurunuz.
Hastanın kişisel bilgileri ile sağlık durumu hakkındaki bilgiler korunur.

                Atık Ayrıştırılması: Evsel, tıbbi ve geri dönüşüm atıkları ayrı olarak kapalı atık kaplarında EKK tarafından hazırlanan talimatlara göre biriktirilmektedir. Kesici, delici aletler için de ayrı kapaklı toplama kapları bulunmaktadır.
Hastane Otomasyon Sisteminde Sağlıkta Kalite Standartları (SKS) ve ilgili dökümanlar yüklenmiştir. Bu dökümanları Birim Sorumlunuz tarafından temin edebilirsiniz.


ÇALIŞANLARIN GÖRÜŞLERİNİ VE ÖNERİLERİNİ İNTERNET ÜZERİNDEN VEYA ÇALIŞANLAR İÇİN ÖNERİ FORMU İLE KALİTE YÖNETİM BİRİMİNE BİLDİREBİLİRLER.

HASTANEYE ULAŞIM VE İLETİŞİM

Telf: 0364 4614303-4614304-4614202 fax: 0364 4612266

Adres: Sarı dede  Mah.Ceyhan Sok. No:5 Mecitözü: Çorum